Povrat robe

PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača iz članka 10. , ukoliko imate bilo kakav prigovor u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, imate mogućnost svoje pisane prigovore poslati putem pošte na adresu:

Vinkovačka 1/c, 44320 Kutina (na Tvrtka Klarinog tate j.d.o.o.)

 ili e-maila na:

 info@tkt.hr.

Ukoliko šaljete poštom, radi lakšeg utvrđivanja konkretne narudžbe, molimo Vas da navedete broj narudžbe s računa, čitko ime i prezime te adresu na  koju Vam možemo dostaviti odgovor. Odgovor, u kojem će se izjasniti prihvaća li ili ne prihvaća prigovor Kupca, MV projekt tim mora dati u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora putem e-mail adrese ukoliko nije zatraženo drugačije.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.rasprodaja.com.hr  te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.rasprodaja.com.hr  i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.


MV projekt tim zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na broju telefona: 0993379868.

DODATNO

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se Opći uvjeti poslovanja primjenjuju u dijelu u kojem je opisan predmet i cijena kupoprodaje, potvrda sklopljenog ugovora, identitet prodavatelja, način plaćanja, isporuka robe, adresa upućivanja reklamacije i sam proces kupovine, a na sve ostalo (dio o materijalnom nedostatku, pravu na jednostrani raskid ugovora i o načinu pisanog prigovora potrošača) se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

MATERIJALNI NEDOSTACI

Materijalni nedostaci i postupanje u slučaju istih, određeni su Zakonom o obveznim odnosima, člancima 400. – 429.(NN 126/21).

MV projekt tim odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da je nedostatak koji se pojavio u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako MV projekt tim ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka (Zakon o obveznim odnosima, članak 400., NN 126/21).

Prema istom Zakonu, članak 401. (NN 126/21) govori kako nedostatak postoji:

  1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  2. ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata MV projekt tim ili mu je morala biti poznata,
  3. ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  4. kad je MV projekt tim predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  5. ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave MV projekt tim, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  6. ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prema Zakonu o obveznim odnosima članak 402. stavka 1, Tvrtka Klarinog tate j.d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti MV projekt tim u roku od dva mjeseca, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca računajući od dana kad je nedostatak otkrio (Zakon o obveznim odnosima, članak 404.,NN126/21). MV projekt tim ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio MV projekt tim o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana kada je nedostatak otkrio, osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka MV projekt tim može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima(članak 410., stavka 1.):
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.

MV projekt tim ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi (Zakon o obveznim odnosima, članak 410. stavka 4.).
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao MV projekt tim naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 


Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. 


U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, MV projekt tim ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, MV projekt tim će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.
 
Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.